REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „Pakiet Bonusów dla Kupców z
Marywilskiej 44”(dalej „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Pakiet Bonusów dla Kupców z Marywilskiej 44” zwanej dalej „Promocją”.

 1. Organizatorem Promocji w formie sprzedaży premiowej jest AUTOPARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 92, NIP: 524-10-02-291, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji jest promocja usług serwisowych świadczonych przez Organizatora w serwisie przy ulicy Jagiellońskiej 92, zwanym dalej „Serwisem”..
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018

2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla podmiotów działających na terenie obiektów położonych przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie, tj. kupców oraz ich klientów i kontrahentów zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji możliwy jest w godzinach pracy Serwisu i wymaga podania danych osobowych na etapie przekazania pojazdu do naprawy; administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Udział w Promocji wiąże się z:
 • zgłoszeniem w biurze obsługi klienta Serwisu (dalej „BOK”) chęci skorzystania z wybranych usług objętych Promocją,
 • przekazaniem pracownikowi Serwisu kuponu rabatowego z ulotki upoważniającej do skorzystania z Promocji,
 • przekazaniem pojazdu do Serwisu
 1. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowi zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej: „Zgłoszenie”).
 2. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń, z których każde wiąże się z otrzymaniem rabatu na usługi objęte Promocją, przy czym każde zgłoszenie musi dotyczyć innego pojazdu Uczestnika.
 3. Po stwierdzeniu przez pracownika BOK, że Uczestnik spełnia kryteria udziału w Promocji, kwota netto należności za wykonaną usługę objętą Promocją pomniejszana jest o rabat w wysokości określonej na kuponie, o którym mowa w ust. 4 lit b.
 4. Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo do otrzymania rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 5. Okazanie kilku kuponów nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości rabatu; kupony rabatowe nie sumują się.
 6. Informacja o zakończeniu Promocji będzie dostępna w biurze obsługi oraz na stronie www.autoparts.com.pl

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w BOK, w siedzibie Organizatora
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w BOK w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.autoparts.com.pl.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora w związku z niewykorzystaniem kuponów rabatowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 4. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.