Regulamin korzystania z serwisu

Strony są skierowane do nabywców produktów i usług Autoparts Sp. z o.o., 03-307 Warszawa, ul. Kotsisa 2/4, zwanego dalej dostawcą oraz do osób interesujących się motoryzacją.

Obejmują lub mogą obejmować:

 • przekazywanie informacji handlowej o dostawcy i podmiotach z nimwspółpracujących w ramach sprzedaży i serwisu,
 • przekierowania do podmiotów współpracujących w sprzedaży i / lub serwisie,
 • dostęp do informacyjnych baz danych dostawcy o produktach, częściach zamiennych, usługach, sieci sprzedaży i sieci serwisu,
 • zbieranie informacji o preferencjach w zakresie oferowanych produktów i usług,
 • udzielenie i przesłanie e-mailem odpowiedzi na zadawane pytania techniczne i / lub marketingowe oraz przesyłanie ofert.

Informacje prezentowane na stronach są ofertą handlową.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Dostawcą.

 

Zasady zachowania poufności informacji

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • dane niezbędne ( typu : adres poczty elektronicznej niezbędny do udzielania użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie techniczne i / lub marketingowe; imię i nazwisko, nazwa, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej kontrahenta niezbędny dla przesłania oferty i / lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie ),
 • dane anonimowe ( typu : preferencje dotyczące produktów, usług zbierane w drodze przeprowadzanych ankiet ),
 • dane techniczno – eksploatacyjne, charakteryzujące sposób komunikacji w sieci www (typu: adres IP, czas nawiązania połączenia, żądany adres URL, informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji połączenia, informacje o przeglądarce użytkownika),

Ochrona danych:

 • dane są przetwarzane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie w obiektach objętych kontrolą.

 

Informacje o szczególnych zagrożeniach oraz funkcji i celu zastosowanego oprogramowania

Przesyłanie danych w sieci Internet:

 • adres e-maila, dane użytkownika i treść zapytania przesyłane są tekstem jawnym

Dane i programy instalowane na komputerze użytkownika :

 • pliki cookies ( bardzo małe pliki tekstowe ), pochodzące od serwera dostawcy, które

usprawniają pracę użytkownikowi i nie stanowią zagrożenia prywatności,

 • użytkownik może określić korzystając z ustawień przeglądarki, które pliki cookies

mają być odrzucane a które akceptowane

 

Postępowanie reklamacyjne

 • wszelkie reklamacje należy zgłosić na podany adres usługodawcy
 • usługodawca będzie się starał uwzględnić reklamację zgodnie z życzeniami usługobiorcy,
 • usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przez niego niezawinione.